Ochrona Danych Osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

 ZBIGNIEW JAROS KANCELARIA PRAWNA

ul. Odolańska 6/8  lok. 1, 02-560 Warszawa, NIP: 526 57 60 78

tel. 22845 12 21, e-mail: kancelaria@zjaros.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: „RODO”), dla klientów będących osobami fizycznymi przedstawiam zasady przetwarzania danych osobowych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

  • zawarcie i wykonanie zawartej umowy lub przyjęcie i wykonanie zlecenia, składanie ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i w odpowiedzi na zapytania ofertowe, kontakt w sprawie świadczenia usług, odpowiedź na korespondencję i inne formy kontaktu, wykazanie doświadczenia zawodowego;
  • wypełnienie obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem spraw Klientów, w tym prowadzeniem postępowań sądowych, administracyjnych i innych przed sądami powszechnymi, urzędami administracji publicznej a także innymi organami i stronami oraz prowadzeniem ksiąg handlowych i udzielanie wyjaśnień uprawnionym organom kontroli;
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora (m.in. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, zebranie materiału dowodowego, unikanie konfliktu interesów, odtworzenie potrzebnych stronom informacji, marketing i promocja usług administratora);
  • ochrona żywotnych interesów osoby (w tym w celu ochrony życia, zdrowia i majątku osób, również osób tymczasowo niezdolnym fizycznie lub prawnie do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych).

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, gdy mamy na to pisemną zgodę osoby, której dane przetwarzamy, lub gdy jest to niezbędne do: wykonania zawartej umowy; podjęcia zleconych działań;  wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego; ochrony żywotnych interesów osoby; wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;  lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

 

ODBIORCY PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane udostępniamy tylko gdy uzasadnia to cel ich przetwarzania: pracownikom, podwykonawcom, dostawcom usług księgowych i finansowych, dostawcom usług pocztowych, informatycznych, transportowych, urzędom, sądom powszechnym, samorządom, innym organom i instytucjom publicznym, stronom i uczestnikom prowadzonych postępowań, likwidatorom szkód i rzeczoznawcom.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie lub obsługa sprawy, dla których dane te zostały zgromadzone.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Na zasadach określonych w przepisach prawa osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  •  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez osobę zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator nie poddaje danych osobowych profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

UWAGA

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji usług prawnych na rzecz klienta i stanowi warunek zawarcia umowy (przyjęcia zlecenia) na ich realizację. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług prawnych na rzecz klienta. Przetwarzanie danych w toku postępowań sądowych, administracyjnych i innych może stanowić wymóg ustawowy i odmowa ich podania może skutkować niekorzystną dla klienta decyzją sądów, urzędów lub innych instytucji.