Specjalizacje

Prawo Cywilne

Prawo cywilne to podstawowa i zasadnicza dziedzina prawa, która reguluje większość naszych codziennych spraw.

Praktyka Kancelarii związana z prawem cywilnym obejmuje m. in.:

 • sprawy z zakresu umów najmu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych;
 • spraw z zakresu umów spółki cywilnej;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie;
 • doradztwo i reprezentacja w zakresie uprawnień i obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi;
 • reprezentację przed sądami wszystkich instancji;
 • windykacji należności:
  • negocjacje w imieniu klienta z dłużnikiem,
  • sporządzanie wezwań do zapłaty,
  • sporządzanie projektów ugód,
  • reprezentacja postępowaniu egzekucyjnym;
 • doradztwo w zakresie ochrony dób osobistych;
 • doradztwo w zakresie sporządzania oraz opiniowania umów, ugód oraz wszelkich innych kontraktów;
 • doradztwo w zakresie spraw odszkodowawczych;
 • sprawy, których przedmiotem jest opieka i kuratela;
 • kwestie związane z kupnem, sprzedażą ruchomości i nieruchomości;
 • ochrona prawa własności i posiadania rzeczy
 • zasiedzenie nieruchomości;
 • sprawy związane z współwłasnością rzeczy i praw;
 • zniesienie współwłasności, czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, itp.
 • użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka;
 • ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami.

Zarządzanie Nieruchomościami/ Wspólnoty Mieszkaniowe

Kancelaria posiada duże doświadczenie i długą praktykę w doradztwie przy zarządzaniu nieruchomościami, najmie lokali  i obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Uczestników Rynku Nieruchomości w Warszawie oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Kancelaria organizuje wykłady i szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami i windykacji.

Praktyka Kancelarii związana z zarządzaniem nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi obejmuje m. in.:

 • obsługa zebrań wspólnot;
 • doradztwo przy zmianie formuły zarządu z zewnętrznego na właścicielski;
 • sporządzanie projektów uchwał;
 • doradztwo i reprezentację wspólnot oraz poszczególnych właścicieli w związku z roszczeniami z tytułu rękojmi i gwarancji wobec developerów;
 • reprezentację w postępowaniach eksmisyjnych;
 • reprezentacja i doradztwo przy określaniu zasad najmu lokali komunalnych;
 • projekty regulaminów i statutów wspólnot;
 • projekty regulaminów rozliczenia mediów;
 • reprezentacja w postępowaniach o uchylenie uchwał.

Prawo Rodzinne

Przez całe życie pozostajemy w związkach i relacjach rodzinnych mniej czy bardziej formalnych. W związku z tym  zdarzają się różne, często trudne do przewidzenia sytuacje. W takich nieprzewidywalnych okolicznościach nieodzowna staje się pomoc prawnika.

Zakres działań Kancelarii:

 • separacja (z orzeczeniem winy /bez jej orzekania);
 • rozwód(z orzeczeniem winy /bez jej orzekania);
 • zaspokajanie potrzeb rodziny (alimenty);
 • majątek wspólny, a majątek osobisty małżonków;
 • ustrój majątkowy małżeński – wspólność, ograniczenie wspólności majątkowej małżeńskiej, ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • ustalenie pochodzenie dziecka;
 • opieka nad dziećmi, kontakty z dzieckiem, porozumienie rodzicielskie tzw. plan wychowawczy;
 • władza rodzicielska nad dzieckiem – pozostawienie, ograniczenie, pozbawienie;
 • przymusowe leczenie, ubezwłasnowolnienie;
 • sytuacja prawna i majątkowa osób żyjących w związkach partnerskich.

Prawo Spadkowe

Praktyka Kancelarii związana z prawem spadkowym obejmuje m. in.: doradztwo :

 • przy sporządzaniu testamentu;
 • przy sporządzeniu zapisu windykacyjnego;
 • przy sporządzaniu umowy dożywocia.

Reprezentacja w postępowaniu spadkowym:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • poświadczenie dziedziczenia;
 • roszczenia o zachowek;
 • roszczenia o uznanie za niegodnego spadkobiercę;
 • dział spadku i zniesienie współwłasności.

Prawo Gospodarcze

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną i doradztwem dla przedsiębiorców , spółek i innych podmiotów (organów samorządu terytorialnego, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń).

Kancelaria szczególnie służy pomocą osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Zakres działania:

 • doradztwo przy wyborze właściwej formy  prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zakładanie i rejestrowanie spółek;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych spółek (umowy, statuty, uchwały regulaminy);
 • reprezentacja w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały;
 • reprezentacja w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki;
 • stała kompleksowa obsługa prawna spółek i przedsiębiorców;
 • windykacja należności od kontrahentów;
 • reprezentacja w sprawach prawa pracy.

Prawo Administracyjne

Kancelaria służy pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego (dotyczących wymeldowania, pozwoleń budowlanych i wodno-prawnych, warunków zabudowy, prawo ochrony środowiska, postępowanie przed inspekcją nadzoru budowlanego).

Zakres działania:

 • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania;
 • sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • reprezentacji w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi;
 • doradztwa w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie zezwolenia.

Nieruchomości

Praktyka Kancelarii związana z nieruchomościami obejmuje m. in.:

 • doradztwo w zakresie prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego;
 • audyt stanu prawnego nieruchomości;
 • postępowania w sprawie zasiedzenia nieruchomości;
 • doradztwo i reprezentacja przy realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji w budownictwie;
 • doradztwo w zakresie umów zbycia nieruchomości oraz najmu i dzierżawy;
 • doradztwo i reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi;
 • sprawy związane z współwłasnością rzeczy i praw;
 • zniesienie współwłasności, czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, itp.
 • ograniczone prawa rzeczowe;
 • użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka.

Prawo Pracy

Kancelaria prowadzi procesy o odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę, zwolnienia dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy, ustalenia stosunku pracy, o wynagrodzenie za pracę, nadgodziny.

Zajmuję się umowami o zakazie konkurencji i wzajemnymi roszczeniami wynikającymi z tych umów.

Prawo Karne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa materialnego i procesowego, na każdym etapie postępowania. Do każdego przypadku podchodzę indywidualnie, analizując go i opracowując strategię prowadzenia sprawy.

Zakres usług:

 • obrona na każdym etapie postępowania;
 • reprezentacja interesów innych stron; postępowania tj. pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego;
 • sporządzanie odpowiedzi na akty oskarżenia, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa;
 • reprezentowanie w postępowaniach o wykroczenia.